Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH ILS POLAND GROUP
(POLITYKA PRYWATNOŚCI)

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:
 • com
 • com.pl
 • pl
 • eu

(zwanych dalej także łącznie `Serwisami`) został stworzony i przyjęty przez ILS POLAND GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie (74-100)  przy ul. Bolesława Leśmiana 12 (dawna Jana Pawła II 50b), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513017, posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 8513051337 i REGON: 320506810, o kapitale zakładowym w wysokości 81.000,00 zł., (zwaną dalej: `ILS`) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych  Użytkowników odwiedzających Serwisy i zapewnienie im  bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L  z 2016 r.  Nr 119 str. 1 (dalej: RODO);
 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy i zapewnienie jej bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej `Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej `Prawem telekomunikacyjnym`.
 1. Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszych Serwisów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając nasze strony internetowe. Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych ILS POLAND GROUP przez Użytkowników za pomocą Serwisów, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania iwykorzystywania informacji o Użytkownikach, obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zapytań oraz udzielania informacji  dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - bez żadnej odpłatności z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu.
 2. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. ILS nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne, co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak idokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 3. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie pod adresem e-mail: support@ilspoland.com. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
 4. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust.1 lit. C RODO.  W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 5. ILS jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisów. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane wramach Serwisów, służą do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w tym utworzenia dla Użytkownika oferty najnowszych usług świadczonych przez autoryzowanych usługodawców lub przygotowania i przesłania Użytkownikowi na jego  żądanie  informacji handlowych i/lub indywidualnie zredagowanej umowy pośrednictwa, celem udostępnienia danych adresowych wskazanej przez Użytkownika nieruchomości lub celem rezerwacji danej oferty nieruchomości.  Dane te są przetwarzane  na podstawie art.  6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
 6. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie  wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki Prywatności. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).
 7. Uzyskanie rezerwacji z formularza rezerwacyjnego, wymaga podania wformularzu w podglądzie danej oferty: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i załączenia skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości. Podczas wysyłki formularza rezerwacyjnego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki Prywatności. Pola te są obowiązkowe, a informacje te niezbędne są do zredagowania umowy pośrednictwa lub umowy rezerwacyjnej, a także w przypadku chęci rezerwacji nieruchomości w innych krajach, założenie notarialnego konta depozytowego i podpisanie notarialnej umowy rezerwacyjno- depozytowej.
 8. Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane od daty wypełnienia formularza przez okresodpowiadający długości okresu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,   prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty działające w ramach współpracy z ILSPOLAND GROUP wcelu udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz w celu rezerwacji oferty nieruchomości i realizacji umów, a lista podmiotów dostępna jest pod adresem: https://www.ilspoland.com/o-nas/dane-podstawowe-spolek.
 10. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób upoważnionych. Zzasady Państwa dane osobowe  nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 11. Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Serwisów, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z  usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 12. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji oraz ewentualne przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu wskazanej nieruchomości).
 14. Przypominamy również, że ILS jako administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO.
 15. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem https://home.pl/i/lub https://dhosting.pl/ (Operatorem jest Home.pl S.A.z siedzibą w Szczecinie i/lub dhosting.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie). ILS przetwarza tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki `cookie`, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. ILS wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez ILS z danymi osobowymi Użytkowników Serwisów.
 16. Akceptując zasady dotyczące plików `cookies` (zasady określone w Polityce Prywatności) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez ILS. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.
 17. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Nie są one  ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 18. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 19. ILS wykorzystuje cookies w celu potwierdzenia, że Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Ponadto pliki cookies  wykorzystywane są, aby zapewnić m. in.: działanie Serwisu, utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania.
 20. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów ILS POLAND GROUP, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,  zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w ofercie obejrzanych nieruchomości, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"), dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w ofercie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych ofert,  zapisywania poprzednio wyszukiwanych haseł i parametrów, analizę heat map użytkowników (zbierające informacje o miejscu kliknięć i ruchu kursora).
 21. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna. Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:
 1. ILS  korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych iumożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych ofert, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW (potrzebne do analizy korzystania z Serwisów ILS POLAND GROUP), kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną ofertę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji czy integracja z portalem społecznościowym. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
 • Facebook
  Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA (`Facebook`). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem `facebook`. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.
 • Google+
  Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (`Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek `Google+`. Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis zawierający wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.
 • Twitter
  Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (`Twitter`). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.
 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez ILS lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. ILS zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcjonalności.
 3. Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.
 4. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 5. Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez ILS w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to:  podszywanie się w celu wyłudzenia informacji,  działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta - spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. ILS nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.
 6. Każdy użytkownik Serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 7. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła,  itp.  – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.
 8. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.
 9. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 10. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
 11. Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian wdotychczas prowadzonej przez ILS polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki `Polityka prywatności.
 12. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez ILS polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisów, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: support@ilspoland.com.
 13. Zawartość stron internetowych Serwisów jest własnością ILS POLAND GROUP Sp. z o.o.. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 14. ILS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. ILS nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)