Powołanie Polskiej Izby Nieruchomości

22 kwietnia 2010 roku obradujące w Warszawie Założycielskie Walne Zgromadzenie powołało do życia branżową izbę gospodarczą pod nazwą Polska Izba Nieruchomości w skrócie PIN, zaś w kontaktach zagranicznych pod nazwą Polish Chamber of Real Estate.

Dnia 24 sierpnia 2010 roku Polska Izba Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok 433 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363500.

ILS Poland Group jest jednym z Członków Założycieli Izby.

Izba zrzesza ponad 130 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i pośrednictwa dotyczącego pożyczek oraz kredytów hipotecznych, a także działalność wspomagającą prowadzenie ww. działalności gospodarczej.

Celem powołania PIN jest aktywne działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku obrotu nieruchomościami, oddziaływanie na zmiany w prawie, usystematyzowanie rynku obrotu nieruchomościami, tworzenie mechanizmów aktywizujących współpracę oraz rozwój i promocję usług świadczonych przez firmy z sektora obrotu nieruchomościami i pośrednictwa kredytowego.

Do zadań statutowych Izby należy m.in.

  • przeciwdziałanie dyskryminacji i naruszeniom zasad wolności i równości w życiu gospodarczym,
  • ochrona interesów członków Izby, reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów państwa,
  • działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki nieruchomościami oraz kredytów hipotecznych w Polsce,
  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-ekonomicznych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestnictwo w ich tworzeniu,
  • udostępnianie członkom informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwa kredytowego,
  • kształtowanie szerokiego dostępu do zawodu pośrednika nieruchomości i ułatwień w prowadzeniu działalności pośrednictwa kredytowego,
  • kształtowanie i upowszechnienie zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości oraz prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego,
  • promocja zawodu pośrednika nieruchomości oraz działalności pośrednictwa kredytowego i działanie na rzecz rozwoju ww. form aktywności zawodowej, w tym podejmowanie działań w celu uznania zawodu pośrednika nieruchomości za zawód zaufania publicznego,
  • aktywne działanie na rzecz upowszechnienia i usankcjonowania prawnego standardu wynagradzania pośrednika nieruchomości przez jedną ze stron transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz realizacji zleceń sprzedaży na zasadach wyłączności dla jednego pośrednika nieruchomości,
  • ochrona interesów członków izby przed czynami nieuczciwej konkurencji, prowadzenie działalności na rzecz integracji członków Izby.

Więcej?

Kliknij i zobacz stronę Polskiej Izby Nieruchomości: >> http://izbanieruchomosci.com.pl/pl/o-izbie/

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)