Bułgaria

Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Bułgarii, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - apartamenty i lokale - BułgariaWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Bułgarii wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Bułgarii przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Bułgarii,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Bułgarii, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Bułgarii, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa i,
 2. Rezerwacja nieruchomości i/lub,
 3. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 4. Odbiór z lotnisk i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 5. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich
 6. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są skuteczne najczęściej podczas płatności jednorazowej (dotyczy wyłącznie zakupu z rynku pierwotnego) lub zakupu co najmniej 2 apartamentów od jednego sprzedającego (dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i rynku wtórnego), ale wyłącznie przed rezerwacją i podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej,
 7. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (najczęściej w wysokości 1.500 EUR) i jednoczesne podpisanie umowy rezerwacyjno-depozytowej,
 8. Tłumaczenie i negocjacje warunków umowy przedwstępnej,
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata w terminie do 14 dni pierwszej transzy w wysokości nie mniej niż 30% wartości wybranego apartamentu z uwzględnieniem już dokonanej wpłaty opłaty rezerwacyjnej (dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego),
 10. Wpłata pozostałych 70% wartości w indywidualnie ustalonych w treści umowy przedwstępnej transzach i terminach (dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego),
 11. Odbiór i przekazanie lokalu, w tym sprawdzenie zgodności stanu faktycznego i parametrów lokalu, względem dokumentacji,
 12. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości (po formalno prawnym oddaniu budynku do użytku) u notariusza na miejscu w Bułgarii, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że Developerzy z którymi mamy podpisane umowy, zawsze są developerami przez nas sprawdzonymi, często posiadającymi gwarancje skarbu Państwa, a także posiadającymi już ukończone realizacje i zadowolonych klientów (m.in. naszych rodaków z Polski, na stałe mieszkających w Polsce, we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii lub innych krajach świata, w tym prawników, ekonomistów, etc.).

Rezerwacja:

Proces zakupu dowolnej, wybranej przez klienta nieruchomości z rynku wtórnego zawsze musi w pierwszej kolejności zostać potwierdzony dokonaniem rezerwacji, to jest wpłatą zaliczki dla sprzedającego na notarialne konto depozytowe, założone na sprzedającego i kupującego, a dopiero później w terminie do 6 tygodni kupujący powinien podejść do notarialnej umowy przeniesienia własności i zapłacić jednorazowo pozostałą sumę ceny sprzedaży danej nieruchomości przelewem bankowym w ramach tego samego bułgarskiego banku, w którym powinien mieć konto, zarówno sprzedający, jak i kupujący.

Rezerwacja wybranej przez klienta nieruchomości to wymóg konieczny, gdyż ponad 99% sprzedających nie stanowią ani Polacy ani Bułgarzy, tylko obywatele innych narodowości, jak np. Rosjanie, Anglicy, Irlandczycy itp. i tylko rezerwacja daje gwarancję każdemu sprzedającemu, że kupujący nie zrezygnuje z zakupu, narażając tym samym sprzedającego na poniesienie wielu kosztów związanych z przygotowaniem do transakcji sprzedaży.

Koszty które musi ponieść każdy sprzedający to między innymi koszt związany z przylotem na miejsce do Bułgarii i/lub wyznaczeniem w Bułgarii swojego pełnomocnika do sprzedaży (najczęściej w osobie jakiegoś adwokata z jakieś bułgarskiej kancelarii), a także koszt wielu dokumentów, związany z koniecznością pobrania i dostarczenia przed transakcją do kancelarii notarialnej, wielu zaświadczeń, wycen, wypisów i wyrysów, odpisów, szkic i innych dokumentów z wielu urzędów i instytucji, które to dokumenty wydawane są odpłatnie, na które czeka się do 7 dni i które to dokumenty mają tylko miesięczny termin ważności, a które to finalnie sprzedający musi dostarczyć do notariusza, zgodnie z obowiązującym w Bułgarii prawem.

WAŻNE: Każdą nieruchomość można zarezerwować, zarówno podpisując umowę pośrednictwa podczas wizyty na miejscu w Bułgarii, jak i bez konieczności wylatywania, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, znajdującego się w naszym serwisie w podglądzie każdej oferty pod opisem oraz pod mapą z zaznaczoną dokładną lokalizacją danej nieruchomości. A po otrzymaniu formularza osoba odpowiedzialna za daną ofertę wysyła do rezerwującego drogą poczty elektronicznej podpisaną, ostemplowaną i zeskanowaną umowę pośrednictwa (w pliku pdf), w której treści zapisane są wszystkie czynności do wykonania, których się zobowiązujemy oraz wskazany jest numer naszego, firmowego rachunku bankowego w bułgarskim banku, na który należy między innymi wpłacić zaliczkę dla sprzedającego.

Należy przy tym podkreślić, że rezerwacja dowolnej nieruchomości z naszej oferty wiąże się, więc z koniecznością dokonania przez rezerwującego (po wcześniejszym podpisaniu umowy pośrednictwa z naszą firmą) dwóch wpłat, tj. jednej tytułem zaliczki dla sprzedającego, jako opłaty rezerwacyjno depozytowej – średnio w wysokości 1.500-2.000 EUR (opłata ta odejmowana jest od ceny sprzedaży nieruchomości przy przeniesieniu własności) oraz drugiej, tytułem naszego wynagrodzenia z góry, a po otrzymaniu potwierdzeń wpłat, informujemy wówczas sprzedającego i przesyłamy mu otrzymane potwierdzenie tytułem wpłaty zaliczki, celem uwiarygodnienia, dokonanej wcześniej podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedającym rezerwacji na `słowo`, zaś po zaksięgowaniu wpłat na naszym, bułgarskim, firmowym koncie bankowym od razu wpłacamy zaliczkę dla sprzedającego na notarialne konto depozytowe, które to zakładamy na rezerwującego i sprzedającego w bułgarskim banku i podpisujemy z notariuszem na nasz koszt umowę rezerwacyjno-depozytową z terminem ważności 6 tygodni, a która to umowa stanowi odpowiednik polskiej umowy przedwstępnej, gdyż jest to notarialna umowa rezerwacyjno-depozytowa.

Finalnie zaś natychmiast po zaksięgowaniu wyżej wymienionych wpłat zmieniamy status danej oferty w naszym serwisie na ZEREZERWOWANA, a na kwotę wpłaty naszego wynagrodzenia wystawiamy fakturę VAT i oryginał faktury wraz z oryginałem umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych i ostemplowanych jednostronnie przez osoby uprawnione w imieniu naszej firmy wysyłamy do klienta pocztą tradycyjną – listem poleconym priorytetowym, na adres korespondencyjny wskazany w treści umowy, w teczce firmowej z kopertą zwrotną, z prośbą o odesłanie jednego egzemplarza umowy w oryginale z parafkami na każdej stronie i podpisem klienta w stosownym miejscu do naszej firmy w załączonej i zaadresowanej kopercie zwrotnej.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku apartamentu w Bułgarii oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu kilkuset euro, zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Bułgarii wynosi 5% wartości transakcji (przy czym wysokość podatku od czynności cywilno-prawnych jest liczona, nie od ceny sprzedaży, znajdującej się w treści aktu notarialnego, ale od wartości nieruchomości wskazanej w wycenie dla celów podatkowych, pobranej z urzędu gminy i dostarczonej przez sprzedającego na dzień przed transakcją do notariusza).
 2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 300, a 400 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska- Bułgaria- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu z widokiem na morze w miesiącach zimowych i przed sezonem wynosi od 50 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).
  Nadmieniamy także, iż większość odpowiedzi na potencjalne pytania prezentujemy w naszym serwisie, a oto link do poradnika: >>nieruchomości Bułgaria-dlaczego warto.

Koszty stałe:

Na terytorium Republiki Bułgarii wszystkie mieszkania- apartamenty są bezczynszowe, natomiast każdy właściciel apartamentu (przy założeniu, że jest to apartament w zamkniętym kompleksie apartamentowym z wieloma udogodnieniami), zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie całością kompleksu (odpowiednik naszego czynszu) z zarządcą, tzn. firmą zarządzającą, a cena całorocznego zarządu i utrzymania nieruchomości oscyluje w granicach od 4 do 15 EUR za metr kwadratowy powierzchni całkowitej danego apartamentu na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty apartamentu typu Studio o powierzchni całkowitej 27,73 m2, otóż przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie po oddaniu do użytku 10 EUR na rok za metr kwadratowy apartamentu (według umowy o zarządzanie), co przy założeniu 27,73 m2 x 10 EUR daje wynik 277,30 EUR na rok.

Ta właśnie opłata stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • strzyżenie trawników,
 • bezpłatny parking chroniony dla właścicieli apartamentów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • podatek od nieruchomości,
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody).

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zużycie energii elektrycznej i wody, choć czasem opłata za zarządzanie nieruchomością przy wielu ofertach obejmuje również zryczałtowaną opłatę za prąd i wodę, rozliczaną raz do roku dopłatą lub nadpłatą po zakończonym roku kalendarzowym. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że ceny energii elektrycznej w Bułgarii są o prawie dwie trzecie niższe, niż w Polsce i nie ma żadnych dodatkowych opłat abonamentowych, przesyłowych stałych lub zmiennych, co oznacza, że każdy płaci wyłącznie za zużytą energię o ile oczywiście z niej korzysta, a jeżeli mieszka na stałe w innym kraju i są okresy kiedy nie korzysta, wówczas otrzymuje wyłącznie informację o braku zaległości drogą poczty elektronicznej i zestawienie elektroniczne na kwotę 0,00 leva. 

Dodatkowo z uwagi na fakt, że każdy zarządca (firma zarządzająca) ma zwykle podpisane umowy z touroperatorami lub jest touroperatorem oraz zatrudnia odpowiedni personel (recepcjonistów, praczki, sprzątaczki, etc.), można także podpisać z zarządcą umowę o zarządzanie z obsługą wynajmów za średnim wynagrodzeniem zarządcy w wysokości około 25% z zysku generowanego z tytułu wynajmów i wówczas taki zarządca zajmuje się również kompleksowo opieką nad apartamentem, tzn. sprzątaniem, praniem i wymianą pościeli oraz ręczników, a także sprawdzaniem stanu mieszkania, każdorazowo przed i po wynajmie. Ewentualnie właściciel mieszkania może zlecać samodzielnie telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej każdorazowo usługę sprzątania i wymiany pościeli oraz ręczników menedżerowi kompleksu, a jednorazowo taka usługa kosztuje średnio ok. 65 Leva sprzątanie oraz 15 Leva pranie i wymiana pościeli oraz ręczników, przy czym za taką usługę należy zwykle zapłacić z góry przelewem na konto zarządcy (firmy zarządzającej). 

Pragniemy także zaznaczyć, że przy podpisywaniu umowy z zarządcą na zarządzanie z obsługą wynajmów, należy wcześniej zadeklarować okres, w jakim dane mieszkanie, co roku powinno pozostawać do dyspozycji właściciela, a w pozostałym okresie może być wynajmowane, przy czym należy mieć na uwadze, że sezon w Bułgarii trwa od maja do października i wypłata zysków z tytułu wynajmu danego mieszkania, po odliczeniu kosztów i pisemnym rozliczeniu przez danego zarządcę zawsze następuje po zakończonym sezonie, tzn. w czwartym kwartale każdego roku.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS Poland Group zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów z rynku pierwotnego wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

Warto tu również wspomnieć, że w niektórych przypadkach, przy zakupie droższych apartamentów niektórzy developerzy pokrywają także koszty podróży i pobytu.

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS Poland Group jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS POLAND GROUP ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

WAŻNE: Wynagrodzenie pobierane przez naszą firmę za kompleksowe przeprowadzenie transakcji w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego, to wynagrodzenie za wykonanie czynności, których jest ogromna ilość, a ustalana wysokość faktycznego wynagrodzenia skalkulowana jest na najniższym poziomie i wymaga od nas poniesienia wielu kosztów działania, a obejmuje między innymi:

 1. Transfer klienta z lotniska i na lotnisko przed i po transakcji,
 2. Pobranie aktualnego zaświadczenia lub złożenie wniosku w bułgarskim Głównym Urzędzie Statystycznym o wydanie numeru BULSTAT dla kupującego (odpowiednika polskiego NIP- numeru identyfikacji podatkowej),
 3. Założenie rachunku bankowego w bułgarskim banku, tym samym, w którym ma rachunek strona sprzedająca,
 4. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń od kupującego do notariusza, w tym przy rezerwacji przekazanie zaliczki dla sprzedającego na notarialne konto depozytowe (zakładane na kupującego i sprzedającego) i podpisanie notarialnej umowy rezerwacyjno-depozytowej z terminem 6 tygodni,
 5. Przeprowadzenie transakcji w kancelarii notarialnej, czy to wspólnie z klientem, czy też na podstawie udzielonego wcześniej pełnomocnictwa,
 6. Odbiór odpisu aktu notarialnego od notariusza w dniu kolejnym lub często nawet dwa dni po transakcji (zależy od tempa rejestracji w bułgarskim, sądowym Rejestrze Hipotecznym - odpowiedniku polskich, sądowych Ksiąg Wieczystych przez notariusza),
 7. Po transakcji w terminie 7 dni każdy nowy właściciel nieruchomości pod rygorem wysokich kar pieniężnych zobowiązany jest do wielu rejestracji, zatem nasza firma w ramach wynagrodzenia wykonuje również:
 • Zgłoszenie i rejestrację w Urzędzie Gminy dla potrzeb rocznego podatku od nieruchomości,
 • Zgłoszenie obligatoryjne nowego właściciela w bułgarskim, sądowym Rejestrze Hipotecznym - odpowiedniku polskich, sądowych Ksiąg Wieczystych,
 • Zgłoszenie i podpisanie umowy o zarządzanie u zarządcy nieruchomości (czy to wspólnie z klientem, czy też na podstawie udzielonego wcześniej pełnomocnictwa),
 • Zgłoszenie i podpisanie umowy z odpowiednią firmą - dostawcą wody,
 • Zgłoszenie i podpisanie umowy z właściwą firmą - dostawcą energii elektrycznej,
 • Jeżeli klient po transakcji przeniesienia własności nie może pozostać na miejscu, to nasza firma na podstawie stosownego pełnomocnictwa notarialnego wykonuje wszystkie wyżej opisane czynności i odsyła dokumenty klientowi kurierem na wskazany adres korespondencyjny.

UWAGA: ILS POLAND GROUP zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/bulgaria/ambasada
 2. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bułgaria
 3. Wyszukaj nieruchomości w Bułgarii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/bulgaria
 4. Wyszukaj apartamenty w Bułgarii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/bulgaria/apartamenty/sprzedaz

 

Zakup domów i gruntów


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup domów i gruntów - BułgariaWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Bułgarii wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Bułgarii przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Bułgarii,
 2. Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Bułgarii, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Bułgarii, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ze sprzedającym na życzenie klienta, ale wyłącznie przed rezerwacją i podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej
 6. Po podjęciu decyzji o zakupie wybranej nieruchomości wniesienie opłaty rezerwacyjno-depozytowej w wysokości minimum 1.500 EUR na konto depozytowe u notariusza, jako zadatek dla sprzedającego wliczony następnie przy umowie przeniesienia własności w cenę zakupu nieruchomości,
 7. Od dnia 1 stycznia 2012 roku wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą kupować już jako osoby fizyczne jedną nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym lub działkę budowlaną. W przypadku zakupu dwóch takich nieruchomości lub więcej istnieje konieczność rejestracji najprostszej formy osoby prawnej, tj. Spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bułgarii na klienta indywidualnego,
 8. Odbiór dokumentów rejestrowych osoby prawnej, w przypadku zakupu dwóch lub więcej nieruchomości gruntowych i domów,
 9. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości u notariusza na miejscu w Bułgarii, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

WAŻNE: Zarejestrowana na potrzeby zakupu spółka nie prowadzi działalności, występuje jedynie, jako właściciel gruntu, a co za tym idzie wyłącznie raz do roku rozliczana jest tzw. PIT-0, we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym – na życzenie klienta przez ILS POLAND GROUP.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że oferowane domy wraz z gruntami (działkami) z ryku wtórnego, pochodzą bezpośrednio od właścicieli- sprzedających i zawsze są przez nas sprawdzone pod względem formalno prawnym.

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości gruntowej w Bułgarii oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset EUR- negocjowany u notariusza, zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Bułgarii wynosi do 5% wartości transakcji, a jego wysokość uzalezniona jest od wyceny dla celów podatkowych, tzw. bułgarskiej ocenki, sporządzanej przez właściwe miejscowo organa podatkowe, bezpośrednio przed transakcją,
 2. W przypadku zakupu dwóch i więcej nieruchomości gruntowych, zabudowanych, czy też nie zabudowanych domem mieszkalnym, z uwagi na bułgarskie przepisy jednorazowy koszt całkowitej rejestracji najprostszej formy "osoby prawnej", tj. Spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bułgarii na klienta indywidualnego rzędu 500 EUR (przepis obowiązuje do 2012 roku z uwagi na ujednolicanie przepisów w całej UE, zaś proces rejestracji przeprowadza ILS POLAND GROUP w imieniu klienta i trwa to jedynie 48h),
 3. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 300, a 400 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska- Bułgaria- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu z widokiem na morze w miesiącach zimowych wynosi od 50 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Nadmieniamy także, iż większość odpowiedzi na potencjalne pytania prezentujemy w naszym serwisie, a oto link do poradnika- nieruchomości Bułgaria-dlaczego warto.

Koszty stałe:

Podatek od nieruchomości- na terytorium Republiki Bułgarii wysokość podatku od nieruchomości zależy od gminy na terenie której znajduje się dana nieruchomość i oscyluje on na poziomie 25-100 EUR na rok.

Ponadto raz do roku, po zakończonym roku kalendarzowym dział księgowości ILS w imieniu właścicieli założonych spółek, składa do bułgarskiego, właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zeznanie roczne, tzw. PIT -0 w którym wskazuje, że spółka nadal nie prowadzi działalności gospodarczej, a pozostaje jedynie właścicielem nieruchomości gruntowej, czy to zabudowanej, czy też niezabudowanej i koszt sporządzenia i złożenia zeznania rocznego oscyluje pomiędzy 60, a 90 EUR.

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zwykle zużycie energii elektrycznej i wody oraz wywóz nieczystości.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

*ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a koszt prowizji za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, ustalany jest indywidualnie telefonicznie lub na miejscu w Bułgarii, oczywiście przy założeniu, iż zamiarem kupującego jest zakup wyłącznie działki lub domu.

UWAGA: ILS POLAND GROUP zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym pomoc przy kompleksowych remontach kapitalnych domów oraz podczas umeblowania i wyposażania domów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/bulgaria/ambasada
 2. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Bułgaria
 3. Wyszukaj nieruchomości w Bułgarii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/bulgaria 
 4. Wyszukaj domy w Bułgarii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/bulgaria/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)