Certyfikat RABAT ZONE

Odbierz Certyfikat RABAT ZONE i oszczędzaj do woli bez ograniczeń!

Ta unikalna promocja skierowana jest do wszystkich osób, firm i podmiotów oraz jednostek organizacyjnych, które dotychczas korzystały lub chciałyby skorzystać z naszych usług, a niesie każdemu wiele korzyści i otwiera nowe możliwości połączenia najwyższej jakości oferowanych produktów i usług z oszczędnościami płynącymi z uzyskiwanych rabatów i zniżek.

Promocja pod nazwą Certyfikat RABAT ZONE to wyjątkowa przepustka do niższych cen i wielu rabatów na produkty i usługi, przygotowana wspólnie z uczestnikami partnerskiego Programu strefa rabatów RABAT ZONE, a opracowana specjalnie dla naszych klientów w podziękowaniu za skorzystanie z usług naszej firmy i okazany kredyt zaufania.

 

WAŻNE: Promocji nie można łączyć z innymi.

 

Wszelkie zapytania odnośnie promocji prosimy kierować na adres:office@ilspoland.com

 

REGULAMIN PROMOCJI - "Certyfikat RABAT ZONE``

Pojęcia użyte w treści regulaminu:

Certyfikat RABAT ZONE - Dokument formatu A4, jako druk ścisłego zarachowania z nadanym unikalnym numerem, z wpisanym imieniem i nazwiskiem oraz numerem dokumentu tożsamości uprawnionego posiadacza, drukowany na specjalnym jakościowo papierze w specjalnie przygotowanym formacie graficznym, wydawany wyłącznie osobom uprawnionym, 

Program Partnerski RABAT ZONE - oznacza, specjalną strefę (podstronę) wydzieloną w serwisie www.ilspoland.com z listą uczestników programu partnerskiego (listą firm partnerskich) i z wyszczególnieniem wysokości przysługujących rabatów i zniżek uprawnionym posiadaczom certyfikatu. 

Uprawniony Posiadacz Certyfikatu - osoba, która skorzystała z promocji Certyfikat RABAT ZONE, która otrzymała certyfikat, której imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości znajduje się na druku certyfikatu i która posługując się certyfikatem może potwierdzić zgodność tych danych z autentycznym dokumentem tożsamości oraz której dane osobowe znajdują się w banku danych ILS i której dane z certyfikatu (w tym unikalny numer certyfikatu) można potwierdzić w siedzibie administratora banku danych ILS.

 Klient ILS uprawniony do skorzystania z promocji -każda osoba, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna oraz każda inna jednostka organizacyjna, która odpłatnie skorzystała z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferowanych przez ILS Nieruchomości, w tym skorzystała z usług którejkolwiek ze spółek należących do Grupy ILS, zarówno w kraju, jak i poza granicami, a potwierdzeniem czego jest wystawiona i terminowo opłacona faktura.

§ 1

1. Organizatorem promocji jest ILS NIERUCHOMOŚCI,

2. Termin wydawania certyfikatów i obowiązywania promocji rozpoczyna się od dnia 17 października 2011 roku i obowiązuje do odwołania,

3. Otrzymany Certyfikat RABAT ZONE bezterminowo uprawnia jego posiadacza do skorzystania z rabatów i zniżek w firmach uczestniczących w partnerskim Programie RABAT ZONE, a wyszczególnionych na liście firm partnerskich pod następującym adresem URL:https://www.ilspoland.com/strefa-rabatow,

§ 2

Zasady Promocji pod nazwą Certyfikat RABAT ZONE:

1. Wydawanie Certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek Klienta ILS, uprawnionego do skorzystania z promocji  i poprzedzone jest weryfikacją uprawnień do jego otrzymania,

2. Warunkiem otrzymania CertyfikatuRABAT ZONE jest przynajmniej jednorazowe, odpłatne skorzystanie z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oferowanych przez ILS Nieruchomości, w tym skorzystanie z usług którejkolwiek ze spółek, należących do Grupy ILS, zarówno w kraju, jak i poza granicami, a potwierdzone wystawioną i terminowo opłaconą fakturą,

3. Wydawanie Certyfikatu odbywa się w siedzibie biura ILS NIERUCHOMOŚCI w Szczecinie, pod warunkiem osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, a w pozostałych przypadkach odbywa się drogą poczty tradycyjnej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

4. Każda osoba, która otrzyma certyfikat osobiście w siedzibie biura ILS zobowiązana jest do pisemnego potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem,

5. Uprawnienia do otrzymania certyfikatu nie przedawniają się i tym samym wszystkie osoby, które odpłatnie skorzystały z usług ILS NIERUCHOMOŚCI przed datą ogłoszenia i wejścia w życie promocji pod nazwą Certyfikat RABAT ZONE, automatycznie nabywają prawo do otrzymania certyfikatu, 

6. Brak pisemnego wniosku osoby uprawnionej do skorzystania z promocji oznacza dobrowolną rezygnację z możliwości otrzymania certyfikatu,

7. Promocja pod nazwą Certyfikat RABAT ZONE nie obejmuje innych promocji,

8. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.ilspoland.pl w dziale promocje.

§ 3

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie obowiązywania Promocji pod nazwą Certyfikat RABAT ZONE.

 

     POZNAJ: Wysokość rabatów i wykaz uczestników parnerskiego Programu RABAT ZONE<<kliknij< p="">

Certyfikat RABAT ZONE

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)