Powołanie POLSKIEJ IZBY NIERUCHOMOŚCI (PIN)

22 kwietnia 2010 roku obradujące w Warszawie Założycielskie Walne Zgromadzenie powołało do życia branżową izbę gospodarczą pod nazwąPolska Izba Nieruchomości w skrócie PIN, zaś w kontaktach zagranicznych pod nazwą Polish Chamber of Real Estate

Dnia 24 sierpnia 2010 roku Polska Izba Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok 433 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363500. 

ILS Poland jest jednym z Członków Założycieli Izby. 

Izba zrzesza ponad 130 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i pośrednictwa dotyczącego pożyczek oraz kredytów hipotecznych, a także działalność wspomagającą prowadzenie ww. działalności gospodarczej. 

Celem powołania PIN jest aktywne działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku obrotu nieruchomościami, oddziaływanie na zmiany w prawie, usystematyzowanie rynku obrotu nieruchomościami, tworzenie mechanizmów aktywizujących współpracę oraz rozwój i promocję usług świadczonych przez firmy z sektora obrotu nieruchomościami i pośrednictwa kredytowego. 

Do zadań statutowych Izby należy m.in.

  • przeciwdziałanie dyskryminacji i naruszeniom zasad wolności i równości w życiu gospodarczym,
  • ochrona interesów członków Izby, reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów państwa,
  • działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki nieruchomościami oraz kredytów hipotecznych w Polsce,
  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno-ekonomicznych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestnictwo w ich tworzeniu,
  • udostępnianie członkom informacji prawnych, ekonomicznych i technicznych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwa kredytowego,
  • kształtowanie szerokiego dostępu do zawodu pośrednika nieruchomości i ułatwień w prowadzeniu działalności pośrednictwa kredytowego,
  • kształtowanie i upowszechnienie zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości oraz prowadzenia działalności pośrednictwa kredytowego,
  • promocja zawodu pośrednika nieruchomości oraz działalności pośrednictwa kredytowego i działanie na rzecz rozwoju ww. form aktywności zawodowej, w tym podejmowanie działań w celu uznania zawodu pośrednika nieruchomości za zawód zaufania publicznego,
  • aktywne działanie na rzecz upowszechnienia i usankcjonowania prawnego standardu wynagradzania pośrednika nieruchomości przez jedną ze stron transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz realizacji zleceń sprzedaży na zasadach wyłączności dla jednego pośrednika nieruchomości,
  • ochrona interesów członków izby przed czynami nieuczciwej konkurencji, prowadzenie działalności na rzecz integracji członków Izby.

Powołanie POLSKIEJ IZBY NIERUCHOMOŚCI (PIN)

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)