0 PROCENT od Kupującego

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, mając przy tym na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację na polskim rynku nieruchomości, proponujemy wyjątkową promocję o nazwie "Promocja 0%".

Promocja ta skierowana jest tylko do kupujących i obejmuje wyłącznie wybrane oferty sprzedaży nieruchomości z banku ofert grupy ILS, oznaczone specjalnym symbolem graficznym " 0% od kupującego", a prezentowane w serwisie www.ilspoland.pl, na portalach internetowych oraz w ogłoszeniach prasowych.

Informujemy, iż przy zakupie nieruchomości objętej promocją Kupujący nie płaci prowizji dla biura, ale biuro w takim przypadku nie wykonuje usługi pośrednictwa na rzecz Kupującego, chyba że Kupujący wyrazi takowe życzenie.

Z tej unikalnej promocji mogą skorzystać wszystkie osoby, które same znajdą ofertę nieruchomości objętą promocją w serwisie www.ilspoland.pl, na portalach internetowych lub w ogłoszeniach prasowych, zgłoszą w biurze ILS Nieruchomości chęć jej obejrzenia i zakupią tę nieruchomość.

 

WAŻNE: ILS Nieruchomości świadczy usługi pośrednictwa wyłącznie na podstawie zawartej pisemnie umowy pośrednictwa za wynagrodzeniem ustalonym w treści umowy.

 

Wszelkie zapytania odnośnie promocji prosimy kierować na adres: office@ilspoland.pl

 

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA 0%"

Pojęcia użyte w treści regulaminu: 

Pośrednik - ILS NIERUCHOMOŚCI; 

"Promocja 0%" - oznacza, że Kupujący nieruchomości na podstawie wybranych przez siebie ofert z banku ofert ILS, wyłącznie oznaczonych specjalnym znakiem- symbolem graficznym "0 % od Kupującego" nie płaci prowizji. 

Kupujący - osoba , która sama znalazła ofertę nieruchomości objętą warunkami promocji "Promocja 0%" w serwisie: www.ilspoland.pl , na portalach internetowych lub w ogłoszeniach prasowych publikowanych przez Pośrednika i następnie tę nieruchomość zakupiła. 

Sprzedający - właściciel sprzedawanej nieruchomości , który zlecił Pośrednikowi podjęcie czynności zmierzających do sprzedaży w/w nieruchomości na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa. 

Zamawiający - osoba która zleciła Pośrednikowi wykonywanie czynności pośrednictwa zmierzających do wyszukania interesującej oferty nieruchomości według wskazanych kryteriów na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa. 

1. "Promocja-0%" dotyczy wybranych ofert znajdujących się w bazie ofert Pośrednika ,opatrzonych specjalnym znakiem –symbolem graficznym “ 0 % od Kupującego" , prezentowanych w serwisie: www.ilspoland.pl, na portalach internetowych oraz w ogłoszeniach prasowych. 

2. Korzystając z promocji "Promocja 0%" Kupujący nie płaci Pośrednikowi prowizji. 

3. Wynagrodzenie dla Pośrednika z tytułu realizacji transakcji związanej z ofertą objętą promocją pokrywa Sprzedający zgodnie z podpisaną umową pośrednictwa. 

4. Z promocji o nazwie "Promocja 0%" mogą skorzystać wyłącznie osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
a/ samodzielnie wyszukają w serwisie: www.ilspoland.pl , na portalach internetowych lub w ogłoszeniach prasowych ofertę objętą promocją,
b/ nie zlecają Pośrednikowi na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa czynności pośrednictwa zmierzających do wyszukania dla nich interesującej ich oferty, celem dokonania zakupu nieruchomości,
c/ potwierdzą na piśmie fakt przekazania im adresu wybranej przez Kupującego nieruchomości objętej promocją w okresie trwania promocji "Promocja 0%"
d/ dokonają zakupu nieruchomości objętej ofertą "Promocja 0% 

5. Kupujący korzystający z promocji "Promocja 0%" nie jest Zamawiającym w rozumieniu u stawy o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie:
a/ Pośrednik nie wykonuje na rzecz Kupującego żadnych czynności pośrednictwa, w tym również nie chroni jego interesu podczas realizacji transakcji objętej promocją "Promocja 0%",
b/ Pośrednik nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa,
c/ Pośrednik reprezentuje wyłącznie Sprzedającego podczas realizacji transakcji objętej promocją i wykonuje czynności pośrednictwa wyłącznie na jego rzecz. 

6. Na życzenie Kupującego Pośrednik może wykonywać na jego rzecz czynności pośrednictwa niezbędne podczas realizacji danej transakcji, jednak usługa taka jest odpłatna i wykonywana będzie na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa. 

7. "Promocja 0%" nie dotyczy Kupujących, którzy otrzymali ofertę Pośrednika objętą promocją z innego biura nieruchomości, współpracującego z Pośrednikiem, zaś w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do dokonania rozliczenia z biurem, którego jest Klientem, zgodnie z podpisaną umową pośrednictwa. 

8. Promocja rozpoczyna się z dniem 02 listopada 2010 r. i będzie trwała do 03 listopada 2013 r. 

9. Okres promocji może ulec zmianie. 

Zarząd ILS Nieruchomości

0 PROCENT od Kupującego

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)